Peaceful Impact Publisher

 

Mitä on kestävä psykiatria?

Jotta voimme rakentaa kestävää psykiatriaa tulee meidän ensin ymmärtää mitä on emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.

Dokumentissa on yhteensä kuusi jaksoa jotka suosittelemme katsomaan julkaisu järjestyksessä. Jaksot julkaistaan syyskuun aikana Suomeksi sekä Englanniksi youtube kanavallemme.

Mitä on dissosiaatio?

Olemme tuottaneet lyhyt dokumentin jossa psykiatri Anssi Leikola avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. 

 • Kestävä psykiatria ymmärtää emotionaalisen trauman, eli vaurion merkityksen psyykkisten häiriöiden taustalla.
 • Kestävä psykiatria rakentuu sellaisille teoreettisille perustuksille ja logiikalle, jotka kestävät aikaa ja kritiikkiä.
 • Kestävä psykiatria rakentuu monitieteiselle perustalle.
 • Kestävä psykiatria on filosofisesti kestävä, eli käsitteiden määrittely on selkeää ja helposti jaettavissa.
 • Kestävä psykiatria pyrkii kaventamaan tieteen ja käytännön välistä kuilua.
 • Kestävä psykiatria perustuu eettisyyteen, ihmisoikeuksiin ja ihmisarvon tuntemukseen.
 • Kestävä psykiatria  ymmärtää psyyken häiriöiden johtuvan pääsääntöisesti ympäristötekijöistä, eli elämän kokemuksista.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää persoonallisuuden rakenteellisen dissosiaation merkityksen psyykkisissä häiriöissä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää tunteiden (emotionaalisuuden) perustavan merkityksen ihmisen elämässä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää alistumisen ja häpeän merkityksen psyykkisten häiriöiden ytimessä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää emotionaalisen trauman tyypillisen ilmenemisen, sen dynaamiset yleiset lainalaisuudet ja periaatteet. Sisältäen traumaan liittyvän välttämiskäyttäytymisen ja ymmärtää, miten trauma luonteensa mukaisesti myös kätkeytyy.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää trauman vaikuttavan sosiaalisen liittymisen mahdollisuuksiin
 • Kestävä psykiatria ymmärtää turvallisuuden kokemusten merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä. Ja turvallisuuden kokemusten merkityksen emotionaalisen traumasta toipumisen ja parantumisen tärkeimpänä edellytyksenä.
 • Hoitovastuun kantaminen vuorovaikutuksen toimivuudesta ja vastuu parantumisprosessin todellisesta edistymisestä.
 • Kestävä psykiatria perustuu tietoon ja yhteisesti potilaan kanssa jaettavissa olevaan ymmärrykseen, eikä pelkästään asiantuntijamielipiteeseen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää realisaation parantavan voiman.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää kuinka pitkäjänteistä työtä lapsuuden traumoista toipuminen vaatii, että korjaavia kokemuksia tarvitaan paljon ja toistuvasti.
 • Kehollisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja holistisen otteen kehittäminen ja vaaliminen
 • Kestävä psykiatria kunnioittaa yksilöllisyyttä ja sen myötä hoidon yksilöllisyyttä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisen perusbiologian ja paikan evoluutiossa, osana laajempaa kokonaisuutta.
 • Kestävä psykiatria turvallisuuteen ja toisaalta puolustautumiseen liittyvien keskeisten psykobiologisten rakenteiden ja lainalaisuuksien ymmärtäminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää autonomisen hermoston keskeisen roolin psyykkisissä häiriöissä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää minkälainen on lajityypillinen ihminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisten perustarpeet ja niiden vaikutukset (yksilöllisesti). Esimerkiksi tarpeen tulla nähdyksi ja ymmärretyksi oikein. Ymmärtää ihmisten keskinäiseen riippuvuuteen liittyviä kysymyksiä evoluution kautta.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisen merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää (ajankohtaisen) vuorovaikutuksen merkityksen psyykkisten oireiden ilmenemisessä.
 • Kestävä psykiatria pyrkii aina parantamaan keskusteluyhteyden, vastavuoroisuuden ja tasavertaisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.
 • Kestävä psykiatria pyrkii lisäämään vuorovaikutuksen turvallisuutta ja tuottamaan näin onnistumisen kokemuksia erilaisissa kohtaamisissa.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää osallisuuden ja yhdessä tekemisen arvostaminen.
 • Kestävälle psykiatrialle ominaista on siten hoitojärjestelmiin liittyvän hierarkkisuuden purkaminen ja pyrkimys tasavertaisiin suhteisiin.
 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan haitallisia stereotyyppisiä käsityksiä liittyen psykiatrisiin häiriöihin, sekä erityisesti emotionaaliseen traumaan ja dissosiaatioon.
 • Kestävä psykiatria pyrkii lisäämään tietoisuutta trauman vaikutuksista ja seurauksista yhteiskunnassa. Nostamaan vastuullisesti tärkeitä asioita esille, ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan myyttejä, jotka vaikuttavat epäedullisesti ihmisten kohtaamiseen ja ymmärtäiseen, joita psykiatriassa epäkonkreettisena alana on paljon.
 • Inklusiivisuus, että kaikki voivat tuntea olevansa ”oikeanlaisia potilaita”, tuntea kuuluvansa ja kelpaavansa. Kestävä psykiatria on suvaitsevainen.
 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan hoitosuhteisiin sisältyvää tarpeetonta valta-asetelmaa, koska näkee sen suoranaisesti vasta-aiheisena psyykkisistä häiriöstä parantumiselle ja toipumiselle. Eli persoonallisuuden eheytymiselle.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää psykiatrisen diagnostiikan rajoitukset ja käyttötarpeen, ja pitää huolta, ettei sitä käytetä alentuvuuden tai alistamisen välineenä.
 • Kestävä psykiatria toimii ajattelua ja keskustelua stimuloiden, rohkaisee jakamaan kokemuksia ja toimii aktiivisesti vastoin ihmisten vaientamista.
 • Kestävä psykiatria kestää aikaa, ei perustu hypetykseen, markkinaehtoisuuteen tai muuhun lyhytnäköisyyteen.
 • Kestävä psykiatria perustuu kritiikille altistumiseen, sen vastaanottamiseen ja kritiikin kestävyyteen. Eli sitoutuu itsekritiikkiin, jatkuvaan oppimiseen ja laadun parannukseen.

Lue kestävästä psykiatriasta

Psykiatri Anssi Leikola kirjoittaa Kestävästä psykiatriasta.

Kestävä psykiatria & mielenterveyden tulevaisuus podcast

Kestävä psykiatria & mielenterveyden tulevaisuus podcast

Vuorovaikutuksessa moni asia tulee helpommin ymmärrettäväksi. Niin tässäkin podcastissa kun Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio haastattelee Anssi Leikolaa mm. turvallisuuden merkityksestä ja emotionaalisen trauman vaikutuksista yksilöön ja yhteisöön. Tähän mennessä ymmärrettävin ja helposti lähestyttävin avaus kestävään psykiatriaan. Iso kiitos Markukselle heittäytymisestä aiheeseen oman kokemuksen kautta. Tälläistä jakamista tarvitsemme lisää!

lue lisää
Trauma ja dissosiaatio dokumentti

Trauma ja dissosiaatio dokumentti

Olemme tuottaneet  dokumentin traumasta ja dissosiaatiosta. Katso kaikki jaksot tästä. Psykiatri Anssi Leikola avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle ja Carita Kilpinen havainnollistaa animaatioiden avulla teoriaa, sekä kertoo viimeisessä jaksossa omasta terapiamatkastaan.

lue lisää
Traumainformoitu hoito

Traumainformoitu hoito

Yksi erityinen fakta on se, että korjaavia kokemuksia tarvitaan niin paljon ja toistuvasti lapsuuden traumasta parantumiseen. Se vaatii niin paljon aikaa ja sellaista kärsivällisyyttä, mitä ei katsota tehokkuusajattelun aikakautena soveliaaksi ja kohtuulliseksi. Onkin vältettävä sitä helposti syntyvää käsitystä, ettei traumasta voisi toipua. Kyse voikin olla siitä, että tavoitteen saavuttamiseen varattu aika on yksinkertaisesti liian lyhyt! Riittävän pitkäjänteinen trauman hoito maksaa itensä takaisin lopulta moninkertaisesti, eli on erittäin kustannustehokasta.

lue lisää
Polyvagaalinen teoria

Polyvagaalinen teoria

Osa ihmisen hermostoa toimii ilman tahdonalaista säätelyä. Kuten verenkierto, ruuansulatus, lämmönsäätely ja hengitys. Ne tapahtuvat joka tapauksessa, ilman tietoista pyrkimystä. Samoin toimii puolustautuminen, kun elämä on uhattuna. Tämän puolustautumisen ja eloonjäämisen biologisen perustan muodostaa autonominen hermosto.
Uudenlainen teoria tästä autonomisesta hermostosta on nimeltään polyvagaalinen teoria.

lue lisää
Teoriat ja käytäntö

Teoriat ja käytäntö

Psykiatrian teoreettisuuden radikaali puute näyttää johtavan tänä päivänä muun muassa siihen, että esimerkiksi emotionaalisen trauman aihepiirin teoreettisilla sovellutuksilla on suuri ja kasvava kysyntä sekä ihmisten käytännön elämässä, ruohonjuuri-psykiatriassa, psykoterapian sekä psykiatrisen työnohjauksen maailmassa. Voi olettaa, että sama tulee heijastumaan, viiveellä tieteellisen psykiatrian maailmaan.

lue lisää

#TRAUMASTAVOITOIPUA

Yhteystiedot

yhteys@peacefulimpact.fi

Yhteistyössä