Mitä on kestävä psykiatria?

Jotta voimme rakentaa kestävää psykiatriaa, tulee meidän ensin ymmärtää mitä on emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.

Dokumentissa on yhteensä kuusi jaksoa, jotka suosittelemme katsomaan julkaisujärjestyksessä. Jaksot on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi youtube -kanavallamme.

Mitä on dissosiaatio?

Olemme tuottaneet lyhytdokumentin, jossa psykiatri Anssi Leikola avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä, miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. 

Kestävä psykiatria…

 • perustuu eettisyyteen, ihmisoikeuksiin ja ihmisarvon tuntemukseen.
 • ymmärtää emotionaalisen trauman, eli vaurion merkityksen psyykkisten häiriöiden taustalla.
 • ymmärtää psyyken häiriöiden johtuvan pääsääntöisesti ympäristötekijöistä, eli elämän kokemuksista.
 • pyrkii kaventamaan tieteen ja käytännön välistä kuilua.
 • rakentuu monitieteiselle perustalle.
 • on filosofisesti kestävä, eli käsitteiden määrittely on selkeää ja helposti jaettavissa.
 • rakentuu sellaisille teoreettisille perustuksille ja logiikalle, jotka kestävät aikaa ja kritiikkiä.

Kestävä psykiatria ymmärtää…

 • persoonallisuuden rakenteellisen dissosiaation merkityksen psyykkisissä häiriöissä.
 • tunteiden (emotionaalisuuden) perustavan merkityksen ihmisen elämässä.
 • alistumisen ja häpeän merkityksen psyykkisten häiriöiden ytimessä.
 • emotionaalisen trauman tyypillisen ilmenemisen, sen dynaamiset yleiset lainalaisuudet ja periaatteet sisältäen traumaan liittyvän välttämiskäyttäytymisen ja ymmärtää, miten trauma luonteensa mukaisesti myös kätkeytyy.
 • trauman vaikuttavan sosiaalisen liittymisen mahdollisuuksiin.

Kestävä psykiatria… 

 • ymmärtää turvattomuuden kokemusten merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä ja vastaavasti turvallisuuden kokemusten merkityksen emotionaalisen traumasta toipumisen ja parantumisen tärkeimpänä edellytyksenä.
 • kunnioittaa yksilöllisyyttä ja sen myötä myös hoidon yksilöllisyyttä.
 • ymmärtää kuinka pitkäjänteistä työtä lapsuuden traumoista toipuminen vaatii, että korjaavia kokemuksia tarvitaan paljon ja toistuvasti.
 • perustuu tietoon ja yhteisesti potilaan kanssa jaettavissa olevaan ymmärrykseen, eikä pelkästään asiantuntijamielipiteeseen.
 • ymmärtää realisaation parantavan voiman.
 • kantaa hoitovastuun vuorovaikutuksen toimivuudesta ja parantumisprosessin todellisesta edistymisestä.
 • kehittää ja vaalii kehollisuutta, kokonaisvaltaisuutta sekä holistista otetta.

Kestävä psykiatria ymmärtää…

 • ihmisen perusbiologian ja paikan evoluutiossa, osana laajempaa kokonaisuutta.
 • turvallisuuteen ja toisaalta puolustautumiseen liittyvät keskeiset psykobiologiset rakenteet ja lainalaisuudet.
 • autonomisen hermoston keskeisen roolin psyykkisissä häiriöissä.
 • minkälainen on lajityypillinen ihminen ja sen, kuinka ihmisten keskinäinen riippuvuus vaikuttaa henkilöön evoluution kautta.
 • ihmisten perustarpeet ja niiden vaikutukset yksilöllisesti; esimerkiksi tarpeen tulla nähdyksi ja ymmärretyksi oikein.

Kestävä psykiatria ymmärtää…

 • ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisen merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä.
 • ymmärtää (ajankohtaisen) vuorovaikutuksen merkityksen psyykkisten oireiden ilmenemisessä.
 • pyrkii aina parantamaan keskusteluyhteyden, vastavuoroisuuden ja tasavertaisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.
 • pyrkii lisäämään vuorovaikutuksen turvallisuutta ja tuottamaan näin onnistumisen kokemuksia erilaisissa kohtaamisissa.
 • ymmärtää osallisuuden ja yhdessä tekemisen merkityksen.

Kestävä psykiatria pyrkii…

 • purkamaan hoitojärjestelmiin liittyvän hierarkkisuuden ja luomaan tilalle suhteita, jotka perustuvat tasavertaisuuteen.
 • karsimaan haitallisia stereotyyppisiä käsityksiä liittyen psykiatrisiin häiriöihin – erityisesti emotionaaliseen traumaan ja dissosiaatioon.
 • lisäämään tietoisuutta trauman vaikutuksista ja seurauksista yhteiskunnassa sekä nostamaan vastuullisesti tärkeitä asioita esille, ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • purkamaan psykiatriassa epäkonkreettisena alana esiintyviä myyttejä, jotka vaikuttavat epäedullisesti ihmisten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen.
 • inklusiivisuuteen sekä suvaitsevaisuuteen, jotta jokainen voisi tuntea kuuluvansa ja kelpaavansa; olevansa ”oikeanlainen” juuri omana itsenään.

Kestävä psykiatria…

 • pyrkii purkamaan hoitosuhteisiin sisältyvää tarpeetonta valta-asetelmaa nähdessään sen muodostavan käytännössä esteen psyykkisistä häiriöistä parantumiselle ja toipumiselle ja tätä kautta persoonallisuuden eheytymiselle.
 • ymmärtää psykiatrisen diagnostiikan rajoitukset ja käyttötarpeen pitäen huolen siitä, ettei tätä välinettä käytetä alistamiseen tai muutoin alentuvuuden lisäämiseen.
 • toimii ajattelua ja keskustelua stimuloiden, rohkaisee jakamaan kokemuksia ja toimii aktiivisesti vastavoimana ihmisten vaientamiselle.
 • kestää aikaa eikä perustu hypetykseen, markkinaehtoisuuteen tai muuhun lyhytnäköisyyteen.
 • perustuu kritiikille altistumiseen, sen vastaanottamiseen ja kritiikin kestävyyteen sekä jatkuvaan oppimiseen ja laadun parannukseen.

Lue kestävästä psykiatriasta

Psykiatri Anssi Leikola kirjoittaa Kestävästä psykiatriasta.

Kestävä psykiatria & mielenterveyden tulevaisuus podcast

Kestävä psykiatria & mielenterveyden tulevaisuus podcast

Vuorovaikutuksessa moni asia tulee helpommin ymmärrettäväksi. Niin tässäkin podcastissa kun Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio haastattelee Anssi Leikolaa mm. turvallisuuden merkityksestä ja emotionaalisen trauman vaikutuksista yksilöön ja yhteisöön. Tähän mennessä ymmärrettävin ja helposti lähestyttävin avaus kestävään psykiatriaan. Iso kiitos Markukselle heittäytymisestä aiheeseen oman kokemuksen kautta. Tälläistä jakamista tarvitsemme lisää!

lue lisää
Trauma ja dissosiaatio dokumentti

Trauma ja dissosiaatio dokumentti

Olemme tuottaneet  dokumentin traumasta ja dissosiaatiosta. Katso kaikki jaksot tästä. Psykiatri Anssi Leikola avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle ja Carita Kilpinen havainnollistaa animaatioiden avulla teoriaa, sekä kertoo viimeisessä jaksossa omasta terapiamatkastaan.

lue lisää
Traumainformoitu hoito

Traumainformoitu hoito

Yksi erityinen fakta on se, että korjaavia kokemuksia tarvitaan niin paljon ja toistuvasti lapsuuden traumasta parantumiseen. Se vaatii niin paljon aikaa ja sellaista kärsivällisyyttä, mitä ei katsota tehokkuusajattelun aikakautena soveliaaksi ja kohtuulliseksi. Onkin vältettävä sitä helposti syntyvää käsitystä, ettei traumasta voisi toipua. Kyse voikin olla siitä, että tavoitteen saavuttamiseen varattu aika on yksinkertaisesti liian lyhyt! Riittävän pitkäjänteinen trauman hoito maksaa itensä takaisin lopulta moninkertaisesti, eli on erittäin kustannustehokasta.

lue lisää
Polyvagaalinen teoria

Polyvagaalinen teoria

Osa ihmisen hermostoa toimii ilman tahdonalaista säätelyä. Kuten verenkierto, ruuansulatus, lämmönsäätely ja hengitys. Ne tapahtuvat joka tapauksessa, ilman tietoista pyrkimystä. Samoin toimii puolustautuminen, kun elämä on uhattuna. Tämän puolustautumisen ja eloonjäämisen biologisen perustan muodostaa autonominen hermosto.
Uudenlainen teoria tästä autonomisesta hermostosta on nimeltään polyvagaalinen teoria.

lue lisää
Teoriat ja käytäntö

Teoriat ja käytäntö

Psykiatrian teoreettisuuden radikaali puute näyttää johtavan tänä päivänä muun muassa siihen, että esimerkiksi emotionaalisen trauman aihepiirin teoreettisilla sovellutuksilla on suuri ja kasvava kysyntä sekä ihmisten käytännön elämässä, ruohonjuuri-psykiatriassa, psykoterapian sekä psykiatrisen työnohjauksen maailmassa. Voi olettaa, että sama tulee heijastumaan, viiveellä tieteellisen psykiatrian maailmaan.

lue lisää

#TRAUMASTAVOITOIPUA

Yhteystiedot

yhteys@peacefulimpact.fi

Yhteistyössä